ART målrettet skoleområdet

ART målrettet skoleområdet, som går under navnet Hel-AART, har en dokumenteret positiv effekt, når man ønsker at skabe et positivt skolemiljø. F.eks. kan nævnes:

 • Antal konflikter og konfliktniveauet bliver generelt reduceret
 • Skolens totale evne til konflikthåndtering bliver forbedret
 • Uro i timerne bliver mindre
 • Mere effektiv tid til undervisning
 • Struktureringen af opstart og afslutning af hver enkelt time bliver bedre
 • Det generelle arbejdsmiljø opleves mere stabilt og tilfredsstillende
 • Forældrene er mere aktivt med i skolen og påvirker arbejdet positivt

COLOURBOX mobning

Hel-ART-modellen er en måde at arbejde systematisk med faktorer, som fremmer trivsel og læring i skoler (og daginstitutioner).  Hel-ART-modellen er udarbejdet og videreudviklet i samspil mellem vejledere og ansatte i skoler og daginstitutioner. Det er en måde at arbejde med erfaringer, refleksioner og ny viden, som skal forme praksis. For at den skal opleves nyttig i hverdagen af børn, forældre og ansatte, bør den derfor evalueres jævnlig i samarbejde med disse.

Hel-ART retter sig først og fremmest mod de voksne, som arbejder i skolen. Hvis skolen skal kunne tilrettelægge et undervisningsmiljø som motiverer til læring både fagligt og socialt for det enkelte barn, må man starte med personalet. Det er personalets ansvar at tilrettelægge et godt læringsmiljø og sørge for, at hvert enkelt barn bliver set og oplever mestring  i deres hverdag.

Hel-ART arbejder med følgende temaer:

 • Anerkendelse
 • Ros og motivation
 • Regler
 • Konsekvenser
 • Klasseledelse/gruppeledelse
 • Sociale kompetencer (f.eks. ved træning af sociale færdigheder og moralske dilemmadiskussioner)
 • Samarbejdet mellem skole og hjem

Personalet arbejder frem mod et fælles ståsted gennem diskussion og refleksion over egen praksis. Ændring er vanskelig, derfor træner personalet i at finde en smartere og klogere måde at møde hinanden, børn og forældre på.

Gennem Hel-ART-modellen kommer skolen frem til fælles værdier udviklet i samarbejde med forældre og elever. Disse værdier får mening og konkret indhold gennem diskussioner, øvelser, eftertanke og aktiv sprogsætning i hverdagen både internt personalet imellem og med eleverne.

Hvordan foregår det?

Det er to trænere til en ART-gruppe, som er certificerede ART trænere, og som er garanti for at træningen gennemføres efter foreskrifterne. Den ene er hovedtræner, og den anden er hjælpetræner med hver deres ansvar, men det er et samspil og begge roller er vigtige.

En af de centrale arbejdsmetoder i ART er rollespill. Det betyder, at både trænerne og elevene laver små rollerspil vedrørende det, som sker i forskellige situationer i hverdagen, og som eleverne oplever som vanskelige. Fokus rettes mod, hvordan problemet kunne være løst på en anden og bedre måde. Ved at tage udgangspunkt i hverdagsproblemer, bliver det lettere at genkende sig selv i de forskellige situationer.

Hvor tit træner man?

Træningen foregå oftest tre gange hver uge, og hver træning svarer til en skoletime, hver ART-gruppe vil til sammen få 30 træningstimer. Træningen foregår i skoletiden.

Portrait of a schoolgirl

Ønsker I mere effektiv undervisning, mere ro, et bedre samarbejde mellem skole og hjem, et bedre arbejdsmiljø for både elever og lærere, og har I fokus på at skabe positivt læringsmiljø, så prøv Hel-ART.  I vil blive overraskede over, hvor gode resultater I vil kunne opnå på relativ kort tid.

 

Rapport fra Universitetet i Agder: ART giver positive resultater

I november 2011 udgav Universitetet i Agder en rapport om Hel-ART. Sandnes skole i Arendal var blevet fulgt i den periode hvor skolen implementerede ART (hel-ART). Rapporten viser forbedringer på alle områder.

Målet var at opsamle erfaringer fra implementeringsarbejdet i forhold til: ‘Effektivitet i timerne, arbejdsmiljø, læringsmiljøet i  klassen”, samt skolens præstationer gennem resultater fra nationale prøver i fagene læsning og regning.

Hovedtendensen som rapporteres i perioden var forbedringer på alle områder:

De vigtigste fokuspunkter i rapporten:

 • Antallet af konflikter og konfliktniveauet var generelt reducerede
 • Skolens totale evne til konflikthåndtering var forbedret
 • Uro i timerne var blevet mindre
 • Mere effektiv tid til undervisning
 • Strukturændring i  opstart og afslutning af hver enkelt time
 • Miljøet præges af positiv opmærksomhed og der arbejdes systematisk med anerkendelse
 • Elevens evne til sprogformulering var blevet bedre
 • Der opleves et stabilt og meget tilfredsstillende arbejdsmiljø
 • Forældrene blev mere aktive i forhold til skolen for at påvirke arbejdet
 • Scoringen fra de nationale prøverne i læsning og regning viste en klar forbedring af præstationer. Fra at ligge under landsgennemsnittet på enkelte scoringer, så scorede eleverne i 2010-11 godt over lands- gennemsnittet på begge prøver