ART målrettet børn og unge

ART er et manualbaseret program til børn og unge i alderen 4-20 år, der har, eller er i risiko for, at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer.

ART  (Aggression Replacement Training)  er udviklet af Arnold P. Goldstein, Barry Glick og John Gibbs (Goldstein & Glick, 1988; Goldstein, Glick og Gibbs 1998/2000 samt Glick 2011). Programmet er under fortsat vedligeholdelse og udvikling af stifteren Barry Glick. Programmet er en gruppebaseret og struktureret pædagogisk træningsmetode, der har vist sig at være et effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af f.eks. aggressiv adfærd hos børn og unge. I Norge, Sverige og en række andre lande benyttes ART bredt i folkeskoler, ungdomsskoler, opholdssteder, fængsler, inden for psykiatrien samt for børn og unge med f.eks. Aspergers syndrom, Autisme og ADHD. Der er herhjemme peget på ART-programmet som en del af behandlingen på de nye MultiFunc-institutioner.

Portrait Of Teenage Girls And Boys

ART er et multimodalt program, som betyder, at det indeholder komponenter, som fokuserer på forskellige aspekter ved social funktion. Hos IFART anser vi ART som en metode, der træner sociale kompetencer (f.eks. håndtering af vrede) og at denne træning kun kan ske i samspil med andre.

Hos IFART har vi desuden det udgangspunkt, at man ikke kan kontrollere andre menneske og slet ikke deres følelser, tanker og adfærd,  men at vi bl.a. via positiv feedback kan understøtte den enkeltes udvikling hen mod nærmeste udviklings-zone.

Den unge får en øget bevidsthed samt kompetencer til at vurdere situationer, tænke mere modent, regulere følelser og fysisk tilstand samt tilpasse sin adfærd, så den bliver mere selvunderstøttende i situationen.

ART bygger på adfærdsmæssig, socialpsykologisk og kognitiv teori, og på Toftemosegaard er vi i høj grad inspireret af socialkonstruktionisme og narrativ teori, da vi tillægger sproget og de historier vi fortæller om vores liv og vores drømme stor betydning, bl.a. fordi :”Jeg ved først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg selv siger”.

Programmets tre hovedkomponenter er:

  1. Social færdighedstræning (adfærd)
  2. Træning i moralsk ræsonnement (kognition)
  3. Træning i håndtering af vrede (emotion)

Programmet er primært udviklet til børn og unge, der har svage sociale færdigheder, mangler selvbeherskelse i form af evnen til at kontrollere vredesudbrud og mangler evnen til at ræsonnere moralsk og empatisk. ART bruges derfor ofte til udadreagerende børn og unge, der udviser aggressiv eller antisocialadfærd og f.eks. har begået kriminalitet. ART-forløb anvendes både til børn og unge, der bor hjemme eller som bor på åbne/lukkede ungdomsinstitutioner.

Programmet blev oprindeligt udviklet til kriminelle teenagere, men bruges i dag til børn og unge fra børnehavealderen og til indgangen på voksenlivet (4-20 år) (Kjøbli, 2009). En norsk undersøgelse (Langeveld et. al., 2012) viser, at man ser den største effekt af programmet hos børn og unge under 12-13 års alderen,  effekten af indsatsen er nogenlunde ens uanset køn. En australsk undersøgelse fra 2012 (Currie et al., 2012) påviser dog også stor effekt af behandlingen for en gruppe unge kriminelle mellem 18 og 20 år

En ART-gruppe består oftest af 6-10 personer, som ikke nødvendigvis kender hinanden på forhånd. Grupperne sammensætte aldersmæssigt, så ,der ikke er for stor spredning.

Hos IFART er vi i høj grad optaget af Social perception træning (SPT), hvis mål er: “At øge deltagernes evne til at identificere, differentiere og udtrykke grundlæggende følelser og at øge evnen til at reagere på andres følelser på en positiv måde”Præcis tolking af sociale situationer er måske det vigtigste element for at gennemføre en vellykket social interaktion. Hvilken stimuli du udleder i en given situation, og hvordan du tolker disse, har direkte betydning for, hvilken respons du vælger som svar på stimuliene. Hensigten med SPT-programmet er, at øge deltagernes evne til at tolke sociale situationer gennem en øget forståelse for de processer, som sker i de forskellige trin mellem stimuli og respons. På den måde vil de kunne gøre sine responsvalg ud fra en bredere forståelse og dermed øge muligheden for at generere mere prosociale alternativer i stressede situationer.

IFART stifter og daglig leder aut. psykolog Flemming Zuschalg Christiansen arbejder på, inspireret af ART og SPT, at udvikle et Gruppebaseret socialt trænings program, der kan anvendes i forbindelse med organisationsudvikling, personaleudvikling og personalesamarbejde.

  • ART kan med succes anvendes overfor børn og unge (ART + SPT)
  • ART kan anvendes indenfor skoleområdet (HelART)
  • ART kan anvendes i familier (FamilieART)
  • ART kan anvendes i personalegrupper og teams (GST)